தொடர்பு முகவரி

பொது நூலக இயக்ககம்,

737/1, அண்ணா சாலை,

சென்னை- 600 002, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

தொலைபேசி எண் : 044-28524263

தொலைநகல் எண் : 044-28412087

மின்னஞ்சல் : dplchn@tn.gov.in